Dating tawg sa japan

(Mga taong nahawahan ng HIV) Subalit kapag hindi alam ng isang tao na siya ay nahawahan, madaling naipapasa ang HIV sa ibang tao.

Kapag ang immune system ay tumigil sa normal na paggana nito, ang mga virus at bakteryang hindi naman sana nakasasama, ay sumasalakay sa katawan at dumarami, na sanhi upang ang isang tao ay mahawahan ng HIV.

Kapag ang mga nahawahan ng sakit ay bumahing o umubo, ang mga partikel na laway na naglalaman ng tubercle bacillus ay tumatalsik sa hangin.

Samakatuwid, ang sakit ay naipapasa sa iba kapag ang mga partikel ng bacillus ay nalanghap.

Kahit na makakuha ng HIV hanggang sa maging AIDS, maaaring lumipas ang halos sampung taon na walang sintomas ng sakit.

Sa panahong ito, walang partikular na mga pansariling sintomas, at ang isang tao ay maaaring patuloy na mamuhay nang normal, maliban na lamang sa pagsailalim sa regular na pagsusuring medikal ng isang doktor.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Ang bilang ng mga taong nagkaka-HIV at ng mga pasyenteng nagkaka-AIDS ay nasa mula sampu hanggang dalawampung katao taun-taon.

Sa hindi pagkakaalam na mayroong HIV ang sarili, dumarami ang porsyento ng nagkakaroon ng AIDS at malalaman sa unang pagkakataon na sila ay nagkaroon ng "biglaang AIDS".

Ang hindi pagpapapasok ng HIV sa loob ng katawan ang pag-iwas sa impeksyon. Maaaring mahawa ang kahit sinong makikipagtalik ng walang pag-iwas. Sa lahat ng mga sakit na ito, chlamydia infection ang pinakakaraniwang naiuulat na sakit sa Japan.Nakakapag-alala ang ang dumadaming bilang ng impeksyon lalo na sa mga kabataang nasa edad sampu hanggang mga bente pataas.Ang mga taong nahawahan ng STD ay mas maraming beses na maaaring mahawahan din ng HIV.Gayunpaman, kapag ang bacillus na ito ay nalanghap ngunit hindi naman nakarating nang mas malayo sa ilong, lalamunan o bronchial tube, ang tao ay hindi naman mahahawahan ng sakit.Tinataya ring 2 lamang sa 10 taong nakakakuha ng sakit na ito ang ganap na nahahawahan.Ang pagpapareserba ay karaniwang hindi kailangan ngunit kailangan munang tumawag sa amin kapag kailangan ng interpreter para sa wikang Portuges at wikang Espanyol.

You must have an account to comment. Please register or login here!